Algemene voorwaarden Woongenot.nl

Met het invullen van onderstaand aanmeldingsformulier geeft u aan bij www.woongenot.nl een abonnement te willen afsluiten, de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Algemeen

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze abonnementen, onze offertes en overeenkomsten tot adverteren tussen uw woon(web)winkel en www.woongenot.nl.

Aanmelden

Het aanmelden om toegelaten te worden tot www.woongenot.nl dient te geschieden door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier op onze website. Bij het invullen van dit aanmeldingsformulier dient u de Algemene Voorwaarden voor gelezen en akkoord bevonden aan te vinken.

Vermelding

Wij bepalen na ontvangst van het aanmeldingsformulier of uw woon(web)winkel wordt toegelaten, ons besluit wordt via e-mail aan u kenbaar gemaakt. Bij een positief besluit ontvangt u een factuur, na betaling van betreffende factuur wordt uw woon(web)winkels per 1e van de maand volgend op de maand waarin de factuur is betaald geplaatst op www.woongenot.nl gedurende 1 jaar. Van het plaatsen van uw (web)woonwinkel ontvangt u een bevestiging via e-mail. Als uw woon(web)winkel is geplaatst op www.woongenot.nl vind u deze terug in de meest passende categorie(en). Alle woon(web)winkels wisselen dagelijks wat plaatsing betreft, soms plek 1 soms ple 15 etc. Daarnaast behouden wij ons het recht voor uw woon(web)winkel in te delen hoofd- en subcategorieën zonder dat u hierop inspraak heeft.

De toegelaten woon(web)winkels betalen per jaar een bedrag van abonnementstarief van € 300,00 per jaar. De jaarlijkse abonnementstarieven zijn inclusief het éénmalig wijzigen van uw vermelding c.q. van het gebruikte beeldmateriaal. Naast deze gratis jaarlijkse wijziging blijft het mogelijk wijzigingen in de vermelding of het beeldmateriaal. De kosten daarvan bedragen € 25,00 per keer. Mochten de wijzigingen niet goed zijn verwerkt dan passen wij dit uiteraard gratis aan.

In de rubriek 'Nieuwe winkels' op de homepage krijgt uw woon(web)winkel een vermelding van 1 week waarbij ook hier steeds sprake is van wisselende weergave.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom voortvloeiende uit de verkregen opdrachten komen in bezit van www.woongenot.nl . Hierbij moet worden gedacht aan de auteursrechten, het model- en octrooirecht. In voorkomende gevallen kunnen hierover andere afspraken worden gemaakt.

Alle ontwerpen door www.woongenot.nl gemaakt als beeldmateriaal, audiovisueel materiaal, tekening en schetsen, illustraties en foto’s blijven in eigendom van www.woongenot.nl. In voorkomende gevallen kunnen hierover andere afspraken worden gemaakt.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden te accepteren wordt www.woongenot.nl gevrijwaard voor alle aanspraken inzake de rechten van intellectuele eigendom op de gegevens door u verstrekt. www.woongenot .nl is niet gehouden aan een bewaarplicht betreffende de materialen en gegevens die zijn gebruikt.

Aansprakelijkheid

www.woongenot sluit alle aansprakelijkheid uit ten gevolge van:

  • a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door u is verstrekt.
  • b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de
  • overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in uw handelingen zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
  • gegevens/materialen.
  • c. fouten of tekortkomingen van door of namens u of ons ingeschakelde derden.
  • d. gegevens vermeld op uw eigen website

www.woongenot.nl is alleen aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade.

Onder directe schade wordt enkel verstaan:

  • a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van www.woongenot.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid van www.woongenot.nl voor alle overige dan bovengenoemde (directe) schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is eveneens uitgesloten.

Opschorting en ontbinding

www.woongenot.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van www.woongenot kan worden gevergd. Ondanks opschorting van haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst blijven de aanspraken op de onderhavige overeenkomst, wet- en regelgeving van toepassing. Ingeval van opschorting of ontbinding van de overeenkomst wordt er onder geen beding overgegaan tot vergoeding van schade en of kosten.

www.woongenot kan overgaan tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst bij het niet nakomen van de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst. Hierdoor ontstaat er geen enkele recht op schadevergoeding dan wel schadeloosstelling.

Bij een tussentijdse annulering van een reeds gegeven opdracht worden de gemaakte en nog te maken kosten, gederfde inkomsten e.d. aan u in rekening worden gebracht.

Indien u een geplaatste melding geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan u in rekening gebracht worden.

Betaling

Na aanmelding en toelating op www.woongenot.nl ontvangt u een factuur voor het abonnementstarief van het 1e jaar. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, anders wordt het abonnement automatisch met 1 jaar verlengd. Opzeggingen gaan via e-mail naar het gebruikelijk e-mailadres van www.woongenot.nl.

Facturen dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Bij in gebreke blijven aangaande de betaling van de factuur zal een aanmaning volgen om alsnog te betalen. Indien u daarna nog in gebreke blijft wordt uw vermelding op www.woongenot.nl verwijderd en er worden overgegaan tot invordering van het factuurbedrag. Alle door www.woongenot.nl gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van u. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag. Indien alsnog wordt betaald dan wordt uw website teruggeplaatst op www.woongenot.nl. Hiervoor wordt een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop www.woongenot.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor www.woongenot.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. www.woongenot.nl is niet gehouden tot het nakomen van welke verplichting ten aanzien van u indien www.woongenot.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
www.woongenot.nl kan gedurende de periode van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt deze periode van opschorting langer duurt dan twee maanden, dan is zowel www.woongenot als u gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Gemaakte kosten door www.woongenot.nl in het kader van het nakomen van haar verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst die zijn gemaakt op het moment van het intreden van de overmacht kunnen alsnog worden gefactureerd.

Overige bepalingen

Over en weer zullen www.woongenot.nl en u alle kennis en omstandigheden vertrouwelijk behandelen. Dit geldt ook voor derden, die bij de uitvoering van de opdracht(en) worden betrokken, zullen ten aanzien van deze kennis en omstandigheden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Op de overeenkomst tussen www.woongenot.nl en u is het Nederlands recht van toepassing.

Nieuwste woonblog

Tweede vestiging Het Monument geopend
Flair Living in Klazienaveen Het Monument heeft haar tweede vestiging geopend in Klazienaveen, middels een shop-in-shop formule. Zo kunt u een greep uit het assortiment ook ervaren en bestellen in...

Adverteren

Woongenot.nl biedt een overzicht van woonwinkels, wilt u ook met uw bedrijf op onze site adverteren?
Meld uw winkel aan voor plaatsing.